Vedtekter for RamZalt MC Helgeland

§ 1 Intensjon
Motorsykkel, motorsykkelkjøring og alt som hører dertil er av oss identifisert som et primærbehov. Viktigheten av denne er høytidelig nok, men kan også spøkes med.

§ 2 Navn
Klubbens navn er RamZalt MC Helgeland. Dens sete er på Helgeland .

§ 3 Formål
Klubbens formål er å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med MC og MC turkjøring.

§ 4 Medlemskap

 • Som medlem kan styret oppta alle MC interesserte som vil beskjeftige seg for RamZalt MC sine formål og interesser.
 • Medlemskap oppnås ved henvendelse til styret
 • Adresseforandringer og utmeldelser skal meldes til styret
 • Klubbens medlemmer blir kollektivt innmeldt i NMCU. Enkeltmedlemmer kan reservere seg mot medlemskapet.
 • Klubbens vester og klubbens store ryggmerkelogo bør i det vesentlige brukes på turer, treff og sammenkomster der mc- og mc turkjøring er en naturlig del av klubbprofileringen. Vester og stor ryggmerkelogo skal bare brukes av fullbetalende medlemmer. Støttemedlemmer gies anledning til å bruke klubbens forenklede logoer på T-skjorter etc.

§ 5 Plikter
Alle medlemmer plikter å:

 • Overholde klubbens til enhver tid gjeldende vedtekter.
 • Rett-tidig innbetale kontingent og eventuelle avgifter.
 • Verne om klubbens interesser, foregå som et godt eksempel på veien og utvise trafikksikkerhet i alle henseender. Samt vise sunt vett og god folkeskikk på sine MC-turer.

§ 6 Eksklusjon
Medlem som ved sin oppførsel vekker allmenn forargelse og dermed er til skade for klubben, eller bryter gjeldende vedtekter, kan av styret etter advarsel ekskluderes. Eksklusjon kan også innstevnes av årsmøtet.

§ 7 Kontingent

 • Disse fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis pr. år. Kontingenten gjelder kalenderåret og skal innbetales innen 14 dager etter utsendelsen. (Se egen opptegnelse som omhandler innmeldings- og årsavgifter).
 • Medlem som ikke overholder frist for betaling av kontingent uten gyldig grunn, vil etter skriftlig advarsel bli strøket som medlem.
 • Medlemmer av styret kan fritas for lokalklubbens kontingent. Omfatter ikke NMCU medlemskapet. Fritak for lokalklubbens kontingent for styret besluttes av årsmøtet.

§ 8 Ledelse
Klubbens ledes av et styre som består av:

 • Leder, velges for 1-ett år.
 • Nestleder/ turorganisator, velges for 2-to år.
 • Sekretær, velges for 2-to år.
 • Kasserer, velges for 2-to år.
 • Styremedlem, velges for 2-to år.

I tillegg velges revisor, for 2-år av gangen.

§ 9 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år, senest 15. februar, og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. januar.
På årsmøtet behandles:

 • Årsberetning
 • Revidert regnskap
 • Valg i henhold til § 8
 • Valg av eventuell valgkomité på 3 medlemmer for 2 år
 • Valg av eventuell arrangementskomité for 2 år
 • Innkomne saker
 • Styret kan om det finner det nødvendig, sammenkalle til ekstraordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel. Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall. Til lovendringer kreves dog 2/3 flertall. Vedtektsendringer kan bare skje på årsmøtet.

§ 10 Lederens arbeide
Lederen har den daglige ledelse av klubben, fører litt av klubbens korrespondanse og leder dens møter. I dennes fravær ledes møtene av nesteleder. I tilfelle stemmelikhet avgjør fung. leders stemme utfallet. Styret er beslutningsdyktig med bare 3 medlemmer til stede, men disse skal da innbefatte leder eller nestleder.

§ 11 Nestleder /turorganisator
Nestelederen overtar lederens oppgaver dersom vedkommende ikke kan møte opp, eller eventuelt trekker seg av velferdsgrunner, som p.g.a. sykdom, flytting m.v. Dersom dette skjer utpeker styret ny nestleder. Nestleder har i tillegg i oppgave å organisere utflukter og turkjøring. Forslag fra medlemmer om turer rettes til nestlederen.

§ 12 Sekretær
Sekretæren fører klubbens korrespondanse og sørger for forsvarlig arkivering av denne. Vedkommende fører protokoll fra styremøter. Videre innkaller han/hun til styremøter og andre møter. Viktige skriv og kontrakter undertegnes av leder og sekretær. I en av disses fravær undertegner styremedlemmet.

§ 13 Kasserer
Klubbens kasserer fører enkelt regnskap og sørger for at alle kontingenter, innskudd og gebyr kommer inn i rett tid. Vedkommende fører nøyaktig medlemsfortegnelse som til enhver tid holdes à jour. Regnskapet avsluttes ved kalenderårets utgang.

§ 14 oppløsning
Framlegg og forslag til klubbens oppløsning må sendes til styret senest 15. august og skal forelegges årsmøtet. Forslaget bekjentgjøres for medlemmene minst 14 dager forut for dette møtet. Til klubbens oppløsning kreves det minst 3/4 stemmeflertall fra de frammøtte medlemmer. I tilfelle oppløsning tar det avsluttende møtet bestemmelse om disponering av klubbens midler.